เป้าหมาย (Understanding Goal)

สามารถเลือกเล่นและออกแบบการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ของเล่นที่มีคุณค่าเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการ รวมทั้งดูแลรักษาของเล่นได้อย่างเหมาะสม

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอด สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ “กล่องของเล่นวิเศษ” ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมของการเล่นที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week
Input
Process
Output
Outcome

921-25
ธ.ค.
58โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
คำถาม :
  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้“กล่องของเล่นวิเศษ” ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
-นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และต้องพัฒนาเรื่องใดบ้างในการเรียนรู้ “กล่องของเล่นวิเศษ”
เครื่องมือคิด :
-Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter นี้
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับองค์ความรู้ รูปแบบที่จะนำไปเผยแพร่ใน Quarter นี้
- Card & Chart  สิ่งที่ดีแล้ว - สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- Show and Share นำเสนอ สรุปองค์ความรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- Wall Thinking ผลงานการสรุปองค์ความรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศนานห้องเรียน (นิทรรศการของเล่น)

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ผู้ปกครอง
วันจันทร์ 
ชง :
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในQuarter นี้”
เชื่อม : 
-ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำใน Quarter นี้และความรู้ที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา
ใช้ : 
นักเรียนสรุปองความรู้  หลังเรียน Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย ตามความสนใจ
วันอังคาร 
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้ กล่องของเล่นวิเศษ  ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร”
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงการคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้
ใช้ :
-   นักเรียนออกแบบรูปแบบ วิธีการการนำเสนอองค์ความรู้
-   เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ (Card & Chart)
วันพฤหัสบดี
ชง :
-นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของรูปแบบการนำเสนอ เผยแพร่องค์ความรู้ “กล่องของเล่นวิเศษ”
-เตรียมความพร้อม และซ้อมนำเสนออีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อม
เชื่อม :
นักเรียนร่วมแสดงการคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน และการนำเสนอก่อนการนำเสนอจริง
ใช้:
นักเรียนนำเสนอ เผยแพร่สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นในรูปแบบของนิทรรศการและการสาธิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันศุกร์ 
ชง:
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และต้องพัฒนาเรื่องใดบ้างในการเรียนรู้ “กล่องของเล่นวิเศษ”
เชื่อม :
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอ
ใช้ : 
นักเรียนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้

ชิ้นงาน :
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- นิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอด สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ “กล่องของเล่นวิเศษ” ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมของการเล่นที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเรากับการเล่นอย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (วางแผนสรุปองค์ความรู้)
สร้างทางเลือกในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สรุปองค์ความรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
ออกแบบภาพวาดและรูปแบบของชาร์ตสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา และของเล่นกับการเล่นเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการสรุปองค์ความรู้
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งทีเรียนรู้แล้วนำมาประมวล สรุป เผยแพร่ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการออกแบบและสรุปองค์ความรู้
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการนำเสนอ การอธิบาย การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลน่าสนใจ และเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- กล้าคิดกล้าทำและมีความสร้างสรรค์เรียนรู้
มีความพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองจนสำเร็จ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย

ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. กิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์นี้เป็นการสรุปองค์ความรู้ตลอดทั้งQuarter ที่ผ่านมา นักเรียนช่วยกันวางแผนออกแบบการสรุปการเรียนรู้ จัดบรรยากาศห้องเรียนในรูปแบบของนิทรรศการเกี่ยวกับของเล่น แบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอและถ่ายทอดการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไรบ้าง” พี่ใบตอง :จัดเป็นนิทรรศการ เปิดบ้านที่เป็นของเล่น ,พี่เมฆ : ทำของเล่นให้น้องมาเล่น ผมจะทำรางลู่วิ่ง พี่ออมสิน : ทำของเล่นไปแบ่งปันน้องอนุบาล1 น้องอนุบาล 2 ครับฯลฯ
    นักเรียนทุกคนช่วยกันจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เป็นนิทรรศการของเล่นเป็นซุ้มๆซึ่งนักเรียนเป็นผู้ออกแบบวางแผนในการนำเสนอของเล่นในฐานการเรียนรู้ของตนเอง โดยเลือกนำเสนอของเล่นที่ตนเองจะนำเสนอคนละ 1 ชิ้นตามความสนใจ บางฐานก็ช่วยกันอธิบาย ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถนำเสนอผลงานของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้ มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมดีมาก เมื่อนักเรียนนำเสนอให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้แล้วจึงมาร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการประมวลและสรุปองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการนำเสนอในครั้งต่อไป “พี่ ป.2ทำสิ่งใดได้ดี และต้องพัฒนาสิ่งใดในการนำเสนอให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ครั้งนี้และครั้งต่อๆไป” พี่อองฟรอง : หนูตั้งใจซ้อมการนำเสนอแล้วก็พยายามจำบทพูดของตนเอง หนูต้องพูดให้เสียงดังขึ้นอีกนิดนึงค่ะ,พี่โซ่ : ผมตั้งใจนำเสนอครับ ตอนที่เพื่อนไม่พูดบทผมก็พูดช่วย ต้องพัฒนาเรื่องไม่เล่นครับ, พี่หยิน : หนูตั้งใจนำเสนอผลงานแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาค่ะ ต้องพัฒนาเรื่องเสียงให้ผู้ชมได้ยินเสียงเราค่ะ, พี่อลิซท์ : หนูตื่นเต้นแล้วก็เขินตอนที่นำเสนอแต่หนูก็พยายามไม่เขินค่ะ ต้องพัฒนาเรื่องไม่เขินค่ะ (ความมั่นใจ) เป็นต้น เมื่อพี่ๆสรุปสิ่งที่ทำแล้วจึงแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ว่าแต่ละคนได้คำตอบหรือเข้าใจสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างไร ผ่านการอธิบายแลกเปลี่ยนและเขียนสรุปความเข้าใจของตนเองเป็นรายบุคลแล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่ง

    ตอบลบ