เป้าหมาย (Understanding Goal)

สามารถเลือกเล่นและออกแบบการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ของเล่นที่มีคุณค่าเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการ รวมทั้งดูแลรักษาของเล่นได้อย่างเหมาะสม

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจสมบัติของผ้าและเส้นใย สามารถนำมาใช้ในการทำของเล่นได้เหมาะสม รวมทั้งสามารถ วางแผน ออกแบบประดิษฐ์ของเล่นจากผ้าและเส้นใยผ้า รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นที่ทำจากผ้าและเส้นใยที่เหมาะสมกับตัวเองและผู้อื่น

Week
Input
Process
Output
Outcome


30 พ.ย.
-
4 ธ.ค.
58
โจทย์ : 
ผ้า
คำถาม
- นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากผ้าให้มีคุณค่า มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากของเล่นจากผ้าและเส้นใยผ้า
เครื่องมือคิด
-
  Chart ความรู้เกี่ยวกับของเล่นจากผ้า
- Round robin ขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการเก็บรักษา ของเล่นจากผ้า
-Show and Share ของเล่นจากผ้า และเส้นใยผ้า
- Placemat ของเล่นจากผ้า
-  Wall Thinking ชาร์ตของเล่นจากผ้า
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 - หนังสือ 
อินเตอร์เน็ต
ห้องสมุด    
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ผู้ปกครองอาสา
              
วันจันทร์
ชง :
ครูนำผ้า และเศษผ้าไปให้นักเรียนสังเกตศึกษา แล้วตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากผ้าให้มีคุณค่า มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอย่างไร”
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากผ้าหรือเศษผ้าเหลือใช้ สรุปสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าเป็นชาร์ตความรู้
เชื่อม :
- นักเรียนนำเสนอ สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากผ้า สมบัติของผ้าแต่ละชนิดที่สามารถนำไปทำของเล่นได้ รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาของเล่นจากผ้า
***เตรียมเสื้อ กางเกงเก่าที่ไม่ใช้แล้ว หรือเศษผ้าเหลือใช้
วันอังคาร
ชง :
-ครูให้นักเรียนดูตุ๊กตาจากถุงเท้าเก่าที่ไม่ใช้แล้ว “นักเรียนสามารถออกแบบและประดิษฐ์เป็นของเล่นอะไรได้อีกบ้าง”
-นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นจากผ้าหรือเศษผ้าเพิ่มเติม
-นักเรียนออกแบบของเล่นจากผ้าโดยครู ผู้ปกครองอาสาช่วยแนะนำการออกแบบ ตัด เย็บ
เชื่อม:
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่นจากผ้า รวมทั้งวิธีการ ความเหมาะสมและสมบัติของผ้าในการทำของเล่นต่างๆอย่างเหมาะสม
ใช้ :
- นักเรียนลงมือทำของเล่นจากผ้าตามที่ออกแบบ ทดลองเล่น ปรับแก้และพัฒนาชิ้นงาน
**การบ้าน (ส่งวันศุกร์)
การ์ตูนช่องสรุปการทำของเล่นจากผ้า
วันพุธ
ชง:
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เศษผ้าที่นักเรียนนำมาทำของเล่นต่างๆไปแล้วนั้น นักเรียนสามารถนำเศษผ้าหรือผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วไปทำของเล่นอื่นๆอะไรได้อีกบ้าง เพื่อแบ่งปันผู้อื่นให้ได้ของเล่นที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเอง
-นักเรียนช่วยกันศึกษาค้นคว้าของเล่นที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการการเรียนรู้(ทำแบ่งปันน้อง)
เชื่อม:
นักเรียนและครูสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำของเล่นจากผ้าเพื่อแบ่งปัน รวมทั้งการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การทำของเล่นจากผ้า เพื่อแบ่งปันน้อง
ใช้
-นักเรียนทำของเล่นจากผ้าเพื่อแบ่งปั้น สรุปสิ่งที่ทำเป็นชาร์ตความรู้ ***.ใช้เวลาว่างและนำกลับไปทำที่บ้านเพิ่มเติมทุกวัน (นำเสนอวันศุกร์)
วันศุกร์
ชง :
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร รู้สึกอย่างไร จะสามารถนำไปใช้กับตนเองด้านอื่นๆได้อย่างไรบ้าง”
เชื่อม :
นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำของเล่นจากผ้า “คุณค่าของของเล่น” (Placemat)
ใช้:
นักเรียนสนทนา ทบทวน แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ เรื่องที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากผ้า
- ศึกษาค้นคว้า ทดลองทำของเล่นจากผ้า (ตุ๊กตาถุงเท้า ตุ๊กตารูปคน รูปสัตว์)
- วิเคราะห์ สนทนาแลกเปลี่ยนประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการดูแลรักษาของเล่นจากผ้าที่เหมาะสม
- ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุผ้า
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชาร์ตของเล่นจากผ้า
การ์ตูนของเล่นจากผ้า
-ของเล่นจากผ้า (ตุ๊กตาถุงเท้า ตุ๊กตารูปคน รูปสัตว์)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจสมบัติของผ้าและเส้นใย สามารถนำมาใช้ในการทำของเล่นได้เหมาะสม รวมทั้งสามารถ วางแผน ออกแบบประดิษฐ์ของเล่นจากผ้าและเส้นใยผ้า รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นที่ทำจากผ้าและเส้นใยที่เหมาะสมกับตัวเองและผู้อื่น
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเราที่สามารถนำมาทำเป็นของเล่นอย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (ทำของเล่นจากผ้า)
สร้างทางเลือกในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำของเล่น เพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารได้เหมาะสมกับตนเอง
- ออกแบบของเล่นจากผ้า ตัดเย็บและทำของเล่นผ้าด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สรุปสิ่งที่เรียนรู้ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
ออกแบบภาพวาดและรูปแบบของชาร์ตความรู้ของเล่นจากผ้า  เพื่อการสรุปงานได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำของเล่นจากผ้า ด้วยวิธีการที่หลากหลายจากการสำรวจและการค้นคว้าเพื่อวางแผนการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการนำเสนอ การอธิบาย การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลน่าสนใจ และเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- กล้าคิดกล้าทำและมีความสร้างสรรค์เรียนรู้
มีความพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองจนสำเร็จ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลายตัวอย่างชิ้นงานและกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้นักเรียนๆชั้น ป.2 เรียนรู้การทำของเล่นจากผ้า โดยเริ่มต้นด้วยการดูของเล่นจากผ้าแบบต่างๆสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู “เห็นอะไร คิดอย่างไรกับสิ่งที่เห็น สิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ อย่างไร นักเรียนจะนำสิ่งที่เห็นไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร” เมื่อครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูแล้วนักเรียนแต่ละคนจึงออกแบบของเล่นจากผ้าที่ตนเองสนใจ เพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นของเล่นในวันต่อไป ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถออกแบบของเล่นของตนเองได้หลากหลายเช่นทำตุ๊กตารูปสัตว์ รูปคน ตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ ตุ๊กตาผลไม้ เป็นต้น ระหว่างออกแบบนักเรียนก็วางแผนไปด้วยว่าตนเองจะใช้ผ้าแบบไหน และมีวัสดุหรืออุปกรณ์ตกแต่งใดอีกบ้าง เพื่อเตรียมทำในวันต่อไป เมื่อนักเรียนได้แบบแล้วจึงนำแบบไปตัดเป็นแบบเพื่อใช้ในการเย็บตุ๊กตาของเล่นจากผ้า โดยมีผู้ปกครองอาสามาช่วยให้คำแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งแบ่งการทำงานเป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนสามารถตัด เย็บตุ๊กตาของเล่นง่ายๆด้วยตนเองได้ แม้การเย็บไม่ได้ประณีตแต่ทุกคนก็พอใจในชิ้นงานของตนเอง หลายคนขอไปทำต่อที่บ้านเพราะอยากทำให้สำเร็จและได้เล่นของเล่นที่ตนเองทำ นักเรียนบางคนที่ทำเสร็จในชั่วโมงก็ขอนำไปเล่นก่อน เมื่อนักเรียนทำตุ๊กตาของเล่นจากผ้าแล้วจึงนำสิ่งที่เรียนรู้มาแลกเปลี่ยน “นักเรียนได้ทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ทำ นักเรียนจะมีวิธีดูแลรักษาของเล่นนั้นอย่างไร ของเล่นจากผ้ามีประโยชน์อย่างไร สิ่งที่ทำมีคุณค่าอย่างไร จะดีกว่านี้ถ้า....” นักเรียนมีความคิดเห็นและมุมมองที่หลากหลายเช่น “ได้เรียนรู้การออกแบบของเล่นจากผ้า ได้เรียนรู้การประหยัดเพราะนำผ้าเหลือใช้มาทำ ได้เรียนรู้การเย็บเพราะไม่เคยเย็บผ้ามาก่อน ได้เรียนรู้ความอดทนเพราะตอนที่ทำเมื่อยมากแต่อยากให้งานเสร็จ รู้สึกภูมิใจที่สามารถเย็บตุ๊กตาเองจนเสร็จ เวลาเล่นต้องเก็บเข้าที่ ไม่ทำให้เปียกน้ำ ถ้าสกปรกก็ต้องซัก ไม่โยนเพราะจะให้ตุ๊กตาขาดเร็ว เป็นต้น เมื่อนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วจึงสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์เป็นรายบุคคล

    ตอบลบ