เป้าหมาย (Understanding Goal)

สามารถเลือกเล่นและออกแบบการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ของเล่นที่มีคุณค่าเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการ รวมทั้งดูแลรักษาของเล่นได้อย่างเหมาะสม

week2

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถวางแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ โดยผ่านกระบวนการออกแแบบและวางแผนอย่างสร้างสรรค์
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
2 – 6
พ.ย. 58

โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
- นักเรียนจะออกแบบแผนการเรียนรู้ใน Quarter อย่างไร
- นักเรียนรู้แล้วและอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ”ของเล่น”บ้าง
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ / ปฏิทินการเรียนรู้
-
Black board share ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-
 Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 
- หนังสือ 
- โทรศัพท์มือถือ
- ห้องสมุด   
- คลิปการประดิษฐ์ของเล่น             
จันทร์
ชง: ครูและนักเรียน สนทนาเกี่ยวกับการเล่นของเล่นที่ประทับใจ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้เล่น แล้วรู้สึกอย่างไร
เชื่อม: นักเรียนและครูร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้
: นักเรียนวาดรูปของเล่นที่ตนเองประทับใจ และอธิบายถึงความประทับใจ
                                      อังคาร
ชง
: ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนรู้จักของเล่นอะไรบ้าง
เชื่อม: ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนรู้เรื่องอะไร บ้างแล้วและยังไม่รู้เรื่องอไรบ้างเกี่ยวกับการเล่นของเล่น
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ใช้: นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้(งานเดี่ยว)
เชื่อม:  นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4คน และแลกเปลี่ยนกันดูสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
ใช้
: นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
                               พุธ 
ชง: ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนจะออกแบบปฏิทินอย่างไรให้น่าสนใจ”

เชื่อม: ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยการนับเลข
1- 4  พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ ของหน่วยใน Quarter นี้ โดยใช้เครื่องมือ Black board share
ใช้: นักเรียนร่วมกันนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ลงในกระดาษชาร์ต อย่างน่าสนใจ
-นักเรียนนำสิ่งที่ วิเคราะห์ และเขียนสิ่งที่รู้แล้ว
/ สิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในกระดาษชาร์ต
                                      ศุกร์
ใช้
: นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปองค์ความรู้ ก่อนการเรียนรู้ในรูปแบบ Mind  Mapping
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

- ระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูล
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้   
10 สัปดาห์
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
10 สัปดาห์
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ออกแบบปฏิทินได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานเป็นกลุ่มได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ

ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. พี่ๆป.2 มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม พี่ๆอยากทำของเล่นในสัปดาห์นี้และมีรูปแบบของเล่นที่อยากทำหลากหลาย เช่น ของเล่นกลไก ของเล่นธรรมชาติ ของเล่นลอยลม ของเล่นจากกระดาษ หรือของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น ทุกคนได้ช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นผ่านการตั้งคำถามที่หลากหลายเช่น เราจะสามารถสร้างของเล่นจากธรรมชาติได้อย่างไรบ้าง ทำไมของเล่นปัจจุบันจึงมีราคาแพง จะสามารถนำไม้มาทำของเล่นได้อย่างไร จะทำให้ของเล่นไม่พังได้อย่างไร เป็นต้น พี่ๆทุกคนจับฉลากแบ่งกลุ่มและช่วยกันอ่านและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้นำมากำหนดหัวข้อว่าแต่ละเรื่องที่อยากเรียนรู้นั้นอยู่ในเนื้อหาสาระอะไรบ้าง พี่ๆสามารถช่วยกันจัดหมวดหมู่คำถามและสาระเนื้อหาหลักเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้ ซึ่งปฏิทินที่นักเรียนได้ช่วยกันออกแบบไว้ในสัปดาห์นี้ยังไม่ได้นำเสนอและยังไม่ได้แชร์กับเพื่อนๆในชั้นเรียน ดังนั้นในสัปดาห์ถัดไป (สัปดาห์ที่ 3) ก่อนที่จะเริ่มเข้สู่เนื้อหาหลักพี่ๆจะได้นำเสนอปฏิทินและแลกเปลี่ยนกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของการสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนพี่ๆได้ทำคู่ขนานไปกับการออกแบบและวางแผนเพราะเป็นเรื่องที่เป็นความรู้พื้นฐานเดิมซึ่งแต่ละคนมีความเข้าใจเดิมอยู่แล้ว พี่ๆสามารถทำงานเป็นกระบวนการกลุ่ม รับฟังความคดเห็นสมาชิกในกลุ่มดี มีความพยายามในการออกแบบและคิดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันดี

    ตอบลบ