เป้าหมาย (Understanding Goal)

สามารถเลือกเล่นและออกแบบการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ของเล่นที่มีคุณค่าเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการ รวมทั้งดูแลรักษาของเล่นได้อย่างเหมาะสม

week1

         เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : พูดอธิบายตั้งคำถามพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจและสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
10 – 14
ส.ค. 58
โจทย์ :
สิ่งที่อยากเรียนรู้                                        
คำถาม
- กระดาษ 1 แผ่น สามารถทำของเล่นอะไรได้บ้าง
- นักเรียนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
- นักเรียนจะตั้งชื่อสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ว่าอย่างไร                 
เครื่องมือคิด      
-
Round Robin เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ประทับใจในช่วง วันหยุด
-
Card and Chart เขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้ พร้อมให้เหตุผลว่าเพราะอะไรจึงอยากเรียนรู้
-
Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
-
Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-
Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- กระดาษ
- การ์ตูน
ทอย สตอรี่
                                จันทร์
ชง: ครูส่งกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น “ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ”
เชื่อม
: ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า กระดาษ 1 แผ่น สามารถทำของเล่นอะไรได้บ้าง
ใช้
: ครูและนักเรียนประดิษฐ์จรวดจากกระดาษ
 อังคาร
 ชง: ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนเล่นจรวดที่ประดิษฐ์จากวันที่ผ่านมา
เชื่อม: ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างขณะเล่น และรู้สึกอย่างไร
ใช้: นักเรียนเขียนความรู้สึกขณะเล่นจรวด
พุธ
ชง: ครูเปิดการ์ตูน ทอย สตอรี่ ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ดู
เชื่อม: นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
                                    
พฤหัสบดี
ชง
: ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา “ครูตั้งคำถามนักเรียนจะตั้งชื่อโครงการอย่างไรให้น่าสนใจ
- ครูตั้งคำถาม นักเรียนจะตั้งชื่อโครงการอย่างไรให้น่าสนใจ
เชื่อม: นักเรียนร่วมกันเลือกชื่อโครงงานผ่านเครื่องมือคิด Black board share
ใช้
: นักเรียนช่วยกันเขียนและ ตกแต่งชื่อหน่วยการเรียนรู้
ศุกร์
เชื่อม: ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
ใช้ :นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปองค์ความรู้ ก่อนการเรียนรู้ในรูปแบบ Mind  Mapping
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ภาระงาน
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- เขียนสรุปสิ่งที่ตนเองชอบ พร้อมเหตุผล
- ร่วมกันตั้งชื่อโครงงานที่น่าสนใจ
- เขียน ป้ายชื่อหน่วย
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ตนเองชอบ พร้อมเหตุผล
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
Mind mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถพูดอธิบายพร้อมกับตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจและสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
 
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีการวางแผนในการประดิษฐ์ของเล่น
ทักษะการสื่อสาร
พูด/ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ตนเองประทับใจในวันหยุดที่ผ่านมาได้โดยผู้รับฟังสามารถเข้าใจ
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานเป็นกลุ่มได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ

  
ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ31 ตุลาคม 2558 เวลา 10:30

    คุณครูได้ให้พี่ๆทดลองพับจรวด แล้วนำไปเล่นแข่งกันแล้วดูว่าของใครไปไกลกว่ากัน จรวดของพี่เมฆไปได้ไกลกว่าของเพื่อนๆ หลังจากที่เล่นเสร็จแล้วคุณครูได้ตั้งคำถามกับพี่ๆ เราเล่นจรวดแล้วเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง พี่เมฆ พี่ปุ๊บปั๊บ ตอบว่าเราได้เรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะเวลาจรวจฟุ้งออกไปแล้วจะตกลงพื้นเสมอ และเรียนรู้เรื่องแรงจากการฟุ้งไปของจรวจ วันต่อมาครูได้เปิดการ์ตูน ทอย สตอรี่ให้ดู แล้วพี่ๆได้เลือกหน่วยการเรียนรู้ และตั้งชื่อหน่วย โดยได้ชื่อหน่วยว่า “ กล่องของเล่นวิเศษ”โดยพี่ๆได้ให้ความหมายของชื่อหน่วยว่า กล่องของเล่นมาจากกล่องที่สามารถเก็บของเล่นได้เยอะและวิเศษมาจากวิทยาศาสตร์

    ตอบลบ