เป้าหมาย (Understanding Goal)

สามารถเลือกเล่นและออกแบบการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ของเล่นที่มีคุณค่าเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการ รวมทั้งดูแลรักษาของเล่นได้อย่างเหมาะสม

Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์:  เข้าใจสมบัติของวัสดุเหลือใช้แต่ละชนิด สามารถนำมาใช้ในการทำของเล่นได้เหมาะสม รวมทั้งสามารถ วางแผน ออกแบบประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ที่สนใจ รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสมกับ
ตัวเองและผู้อื่น

Week
Input
Process
Output
Outcome814-18 ธ.ค.
58
โจทย์ : 
วัสดุเหลือใช้
คำถาม
- นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ให้มีคุณค่า มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากของเล่นที่ทำจากวัสดุเหลือใช้
เครื่องมือคิด-  ชาร์ตความรู้ความรู้เกี่ยวกับของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
- Round robin ขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการเก็บรักษา ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
-Show and Share ของเล่นจากจากวัสดุเหลือใช้ การ์ตูนช่องของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
-  Wall Thinking ชาร์ตความรู้ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ การ์ตูนช่องของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ - หนังสือ 
อินเตอร์เน็ต
ห้องสมุด    
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ผู้ปกครองอาสา              
วันจันทร์
ชง :
ครูนำขวดน้ำพลาสติก หลอด หนังยาง กล่องรัง ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต วิเคราะห์ “นักเรียนจะนำวัสดุเหล่านั้นไปประดิษฐ์เป็นของเล่นอะไรได้บ้าง”
-นักเรียนคิดออกแบบของเล่นที่ทำจากวัสดุเหลือใช้
เชื่อม :
- นักเรียนนำเสนอ สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ที่นักเรียนออกแบบ(สังเคราะห์) ที่จะสามารถนำมาทำเป็นของเล่นที่ตนเองสนใจ
- แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดที่จะสามารถนำมาทำเป็นของเล่น พร้อมทั้งเสนอแนะการเล่นและการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
*** การบ้าน : เตรียมอุปกรณ์วัสดุเหลือใช้ ฝาจีบ กระป๋องน้ำอัดลม ขวดพลาสติก หลอดพลาสติก ฯลฯ (ตามความสนใจของนักเรียน
วันอังคาร
ชง :
 -ครูให้นักเรียนดูของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ที่ครูประดิษฐ์ (รถจากกล่องยาสีฟัน กล่องขนม +ลูกโป่ง)
-นักเรียนทดลองเล่นของเล่นนั้น
-ผู้ปกครองอาสาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการออกแบบและการทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ พร้อมทั้งช่วยแนะนำการออกแบบและการใช้วัสดุในการทำของเล่นเพิ่มเติม
เชื่อม:
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้  วิธีการในการประดิษฐ์ที่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเล่นตามความเหมาะสม
 ใช้ :
- นักเรียนลงมือทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ตามที่ที่ออกแบบ ทดลองเล่น ปรับแก้และพัฒนาชิ้นงาน ผู้ปกครองอาสาช่วยแนะนำและร่วมร่วมเปลี่ยน
วันพุธ
ใช้:
-นักเรียนทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ต่อจากวันอังคารที่ผ่านมา ทดลองเล่น รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาของเล่นให้สมบูรณ์มากขึ้น
-นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม สรุปสิ่งที่ทำเป็นชาร์ตความรู้เกี่ยวกับของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ***.ใช้เวลาว่างและนำกลับไปทำในเวลาว่างหลังเลิกเรียนเพิ่มเติม
วันศุกร์
ชง : 
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร รู้สึกอย่างไร จะสามารถนำไปใช้กับตนเองด้านอื่นๆได้อย่างไรบ้าง จะดีกว่านี้ถ้า...”
เชื่อม :
นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ “คุณค่าของของเล่นจากวัสดุเหลือใช้”
ใช้:
นักเรียนสนทนา ทบทวน แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ เรื่องที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วสรุปผ่านการ์ตูนช่อง (ทำเป็นการบ้านต่อในวัน เสาร์ –อาทิตย์)
-นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
- ศึกษาค้นคว้า วิธีการทำของเล่น กลไก วิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิธีการเล่นและดูแลรักษาของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
- วิเคราะห์ สนทนาแลกเปลี่ยนประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการดูแลรักษาของเล่นที่ทำจากวัสดุหลากหลาย
- ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน- ชาร์ตของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
-ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจสมบัติของวัสดุเหลือใช้แต่ละชนิด สามารถนำมาใช้ในการทำของเล่นได้เหมาะสม รวมทั้งสามารถ วางแผน ออกแบบประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ที่สนใจ รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสมกับตัวเองและผู้อื่น
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเราที่สามารถนำมาทำเป็นของเล่นอย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (ทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้)
สร้างทางเลือกในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำของเล่น เพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารได้เหมาะสมกับตนเอง
- ออกแบบและทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สรุปสิ่งที่เรียนรู้ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
ออกแบบภาพวาดและรูปแบบของชาร์ตความรู้ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อการสรุปงานได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำของเล่นพื้นบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายจากการสำรวจและการค้นคว้าเพื่อวางแผนการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการนำเสนอ การอธิบาย การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลน่าสนใจ และเหมาะสม
คุณลักษณะ
เคารพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
กล้าคิดกล้าทำและมีความสร้างสรรค์เรียนรู้
มีความพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองจนสำเร็จ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย


ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. กิจกรรมสัปดาห์นี้เป็นการทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ครูสร้างแรงโดยการให้ดูวัสดุต่างๆที่มี เช่น หนังยาง กล่องลัง ขวดพลาสติก ฯลฯ แล้วตั้งคำถามกระตุ้นการคิดว่าเห็นอะไร จะนำไปทำอะไรได้บ้าง ดูคลิปและภาพของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ทดลองทำลูกข่างจากเศษกล่องรัง ทดลองเล่นและแลกเปลี่ยน เมื่อแลกเปลี่ยนแล้วนักเรียนวางแผนและออกแบบของเล่นจากเศษวัสดุที่สนใจและหาได้ง่าย ซึ่งแต่ละคนมีความสนใจแตกต่างกัน เมื่อนักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบของเล่นที่ตนเองสนใจแล้วจึงวางแผนการทำของเล่นด้วยตนเอง เช่น การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำของเล่นที่ตนเองออกแบบไว้ (นักเรียนกลับไปเตรียมเป็นการบ้าน)เมื่อเตรียมอุปกรณ์แล้วจึงนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของตนเองโดยครูและเพื่อนๆร่วมแลกเปลี่ยนด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้มีผู้ปกครองอาสามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย นักเรียนได้มีโอกาสประดิษฐ์หุ่นมือจากกล่องนมโดยมีผู้ปกครองมาสาธิตและพาทำด้วย นักเรียนสนุกสนานและมีความคิดหลากหลายในการออกแบบและประดิษฐ์ เช่น พี่ภูมิ : ครูครับผมอยากทำเครื่องบินจากกระดาษเพิ่มได้ไหมครับ ทำเหมือนเครื่องร่อนน่ะครับ , พี่เซน : เซนอยากทำรถพ่วง เหมือนที่เราดูในคลิปได้ไหมครับ , พี่โชค พี่ออมสิน : ครูครับผมอยากทำเครื่องบินจากขวดน้ำครับ ผมขอทำนะ ฯลฯ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัยและรู้วิธีการใช้และเก็บเช่น เครื่องเจาะพลาสติกไฟฟ้า กาวร้อน กาวน้ำชนิดร้อน มีด กรรไกร คัตเตอร์ เมื่อนักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำและเล่นแล้วแต่ละคนสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่ตนเองได้ทำผ่านการเล่าและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้

    ตอบลบ