เป้าหมาย (Understanding Goal)

สามารถเลือกเล่นและออกแบบการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ของเล่นที่มีคุณค่าเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการ รวมทั้งดูแลรักษาของเล่นได้อย่างเหมาะสม

Main

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)


เป้ามายความเข้าใจUnderstanding Goals: สามารถเลือกเล่นและออกแบบc]tประดิษฐ์สร้างสรรค์ของเล่นที่มีคุณค่าเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการ รวมทั้งดูแลรักษาของเล่นได้อย่างเหมาะสม

หน่วย : กล่องของเล่นวิเศษ  (กล่องบรรจุและเก็บของเล่น /วิเศษ : วิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของเล่น)
คำถามหลัก(Big  Question)  : นักเรียนจะออกแบบสร้างสรรค์ประดิษฐ์ของเล่นที่มีคุณค่า มีวิจารณญาณในการเลือกเล่นของเล่นให้เหมาะสมได้อย่างไร

ภูมิหลังของปัญหา:                                                                                                                                     
สังคมในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินชีวิต จึงทำให้การเล่นของเล่นในสมัย ที่คุณพ่อ คุณแม่เล่น กับสมัยที่ลูกเล่นในปัจจุบันนั้น มีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ ความไฮเทคของของเล่นซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราควรดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับของเล่น เมื่อสังคมโลกมีการเปลี่ยน แปลง เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงทำให้เด็กในยุคปัจจุบันติดการเล่น เกมออนไลน์  ติดเกมในมือถือ และ I Pad มากขึ้นส่งผลกระทบ ทางร่างกาย และจิตใจ ฟุ่มเฟือย เหม่อลอย การเรียนตกต่ำ และยังแสดงความก้าวร้าว หรือพฤติกรรมการเรียนแบบโดยใช้ความรุนแรง
               ดังนั้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นหน่วยของเล่นจึงเป็นหน่วยที่จะทำให้นักเรียนสามารถเกิดความเข้าใจ
กระบวนการในการเล่น การออกแบบประดิษฐ์ และสร้างสรรค์ของเล่นที่มีคุณค่าเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการ รวมทั้งสามารถเลือกเล่นและดูแลรักษาของเล่นได้อย่างเหมาะสมตารางวิเคราะห์หัวเรื่องบูรณาการกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ

หน่วยการเรียนรู้  กล่องของเล่นวิเศษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 / 2558
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
การงานฯ
สร้างฉันทะ/สร้างแรงบันดาลใจ
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว  
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน

มาตรฐาน ว 8.1
-   ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ตามความสนใจ
 ( 8.1 .2/1)
- วางแผนการศึกษาค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และผู้รู้ ( 8.1.2/2)
- ใช้เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล บันทึก หรือสรุปผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
( 8.1 .2/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการตรวจสอบ
 แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้ได้ ( 8.1 .2/4-6)
มาตรฐาน ส 1.1
ชื่นชมเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่นระหว่างการทำงานร่วมกัน
 ( 1.1 . 2/5)
มาตรฐาน ส 1.2
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
 ( 1.2 . 2/1)
มาตรฐาน ส 2.1
- ยอมรับในความคิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้ ( 2.1 . 2/3)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
( 2.1 . 2/4)
จุดเน้นที่1
-   มารยาทไทยพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ มีกริยาสุภาพอ่อนหวาน
(จุดเน้นที่1 1.1 .2/1)
-   แสดงออกถึงความเคารพ ช่วยเหลือเพื่อน คุณครู หรือบุคคลอื่นๆ ในโรงเรียน
(จุดเน้นที่1 1.1 .2/2)
มาตรฐาน ส 4.1
- สามารถศึกษาค้นคว้าสืบค้นได้หลากหลายโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย ( 4.1.5/1)
- เข้าใจและสามารถระบุเวลา เหตุการณ์ เห็นความสัมพันธ์ของเวลา  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง 
( 4.1.2/1)
- เข้าใจและสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย และสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลได้
( 4.1.2/2)
มาตรฐาน พ  2.1
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการเลือกหัวข้อและวางแผนการเรียนรู้ได้
 ( 2.1 . 2/1)
- ให้เกียรติและบอกความสำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเลือก การวางแผน รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้
( 2.1 . 2/2)
มาตรฐาน ศ 1.1
นำสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง    ได้เห็นสร้างงานศิลปะโดยการวาดภาพและบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นและเรื่องราวเนื้อหาของภาพได้
( 1.1 . 2/7)
-สามารถสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพประกอบผลงานปฏิทินการเรียนรู้และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (1.1 .3/6)

มาตรฐาน ง 1.1
ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
( 1.1 . 2/3)
มาตรฐาน ง 2.1
มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง และได้เห็นไปถ่ายทอดเป็นชิ้นงานภาพวาด รวมทั้งวางแผนล่วงหน้าในการเรียนได้
( 2.1 .2/4)
ประวัติความเป็นมา
ความหมาย ความสำคัญ
มาตรฐาน ว 8.1
- เข้าใจและสามารถตั้งคำถามสิ่งที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ได้ (ว 8.1 .2/1)
- เข้าใจและสามารถจัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างของเล่นในอดีตและปัจจุบันได้ (ว 8.1 .2/4)
- เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็น รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของของเล่นเป็นกลุ่มได้
(ว 8.1 .2/6)
- สามารถนำเสนอและอธิบายผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวาจาและชิ้นงานได้
 (ว 8.1 .2/8)
มาตรฐาน ส 1.1
-ชื่นชม เห็นคุณค่าและบอก
แบบอย่างของการเล่นที่เหมาะสม (ส 1.1 .2/3)
.2/4)
มาตรฐาน ส 5.2
-เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อวัตถุดิบในการทำของเล่นพื้นบ้านได้(ส 5.2 . 2/1)
-เข้าใจ และอธิบายความแตกต่างของของเล่นในเมืองและของเล่นในชนบท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของของเล่นได้ (ส 5.2 . 3/4)
มาตรฐาน ส 2.1
-เคารพและสามารถแสดงออก
ในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น(ส 2.1
มาตรฐาน ส 2.1
-เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองได้โดยไม่มีอคติ
(ส 2.1 ป. 2/3)
-เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมการเล่นแต่ละพื้นถิ่น รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย(ส 2.1 ป. 2/3)
จุดเน้นที่1
-   มารยาทไทยพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ มีกริยาสุภาพอ่อนหวาน
(จุดเน้นที่1 1.1 .2/1)
-   แสดงออกถึงความเคารพ ช่วยเหลือเพื่อน คุณครู หรือบุคคลอื่นๆ ในโรงเรียน
(จุดเน้นที่1 1.1 ป.2/2)
จุดเน้นที่3
-   ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและหน้าที่ของตนเอง เช่น การแต่งกาย การเข้าแถว และการดูแลพื้นที่ของตนเองหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย
(จุดเน้นที่3 3.1 .2/6)
รู้หน้าที่ของตนเอง เป็นผู้นำและสมาชิกที่ดี มีรับผิดชอบต่อการทำงาน (จุดเน้นที่3 3.2.2/7)
มาตรฐาน ส 4.2
-เข้าใจ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันได้ (ส 4.2 . 3/3)
มาตรฐาน ส 4.3
-เข้าใจและสามารถยกตัวอย่างและอธิบายภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ของเล่นที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ (ส 4.3 . 2/2)

มาตรฐาน พ 2.1
-เข้าใจ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง และผู้อื่น มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะในการดำเนินชีวิต (พ 2.1 . 2/3)
- สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุระหว่างการเล่นได้ (พ 5.1 ป. 2/1)
มาตรฐาน ศ 1.1
เข้าใจและสามารถวาดภาพระบายสีประกอบการสรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของของเล่นได้อย่างเหมาะสม
(ศ1.1 ป. 2/2)
-มีทักษะพื้นฐานในการใช้อุปกรณ์ในการปั้นดินน้ำมันเป็นของเล่นรูปสัตว์ ต่างๆอย่างเหาะสม(ศ1.1 ป. 2/4)มาตรฐาน ง 1.1
-สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลของประวัติความเป็นมา ความหมายและความสำคัญของของเล่นได้ด้วยตนเอง(ง 1.1 .2/3)
-ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน (ง1.1)
มาตรฐาน ง.2.1
- มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถประดิษฐ์ของเล่น 3 มิติได้ (ง 2.1 ป. 2/4)

ประเภท
- ของเล่นพื้นบ้าน
- ของเล่นสมัยนิยม
มาตรฐาน ว 3.1
- สามารถระบุชนิดและเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่นพื้นบ้านและของเล่นสมัยนิยมได้
(ว 3.1 . 2/1)
- สามารถเลือกใช้วัสดุในกรทำของเล่นพื้นบ้านและของเล่นสมัยนิยมได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย (ว 3.1 . 2/1)
มาตรฐาน ว 4.1
-ทดลองและสร้างของเล่นโดยใช้แม่เหล็กพร้อมทั้งอธิบายแรงและการเคลื่อนที่จากแม่เหล็กได้(ว4.1 ป. 2/1)
-เข้าใจและสามารถอธิบายการนำแม่เหล็กมาใช้ในการประดิษฐ์ของเล่นได้ (ว4.1 ป. 2/2)
-ทดลอง เข้าใจ และสามารถอธิบายไฟฟ้าที่เกิดจากการถูกันของวัตถุ สามารถนำมาออกแบบและทำเป็นของเล่นได้(ว4.1 ป. 2/3)
มาตรฐาน ว 8.1
- เข้าใจและสามารถจัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างของเล่นพื้นบ้านและของเล่นสมัยนิยมได้
 (ว 8.1 .2/4)
- เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็น รวบรวมความรู้เกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้านและของเล่นสมัยนิยมเป็นกลุ่มได้
(ว 8.1 .2/6)
- สามารถนำเสนอและอธิบายผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวาจาและชิ้นงานได้
(ว 8.1 .2/8)
มาตรฐาน ส 3.1
-เข้าใจและสามารถระบุวัสดุ และทรัพยากรพื้นถิ่นที่นำมาทำเป็นของเล่นได้(ส3.1ป.2/1)
-เข้าใจและสามารถบอกความจำเป็นของการเล่น การซื้อของเล่นที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายของครอบครัวและตนเอง(ส3.1ป.2/2)
-สรุปข้อดีของการเล่นของเล่นที่ไม่สิ้นเปลืองรายจ่ายและมีเงินเหลือออมได้(ส3.1ป.2/4)
มาตรฐาน ส 5.1
-เข้าใจและสามารถระบุวัสดุธรรมชาติที่มีในชุมชนและโรงเรียนที่สามารถนำมาทำของเล่นได้(ส 5.1ป.2/1)
มาตรฐาน ส 5.1
-เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่นำมาทำของเล่นได้อย่างเหมาะสม (ส 5.1 ป.2/1)
-เข้าใจฤดูกาลที่มีความสัมพันธ์กับของเล่นและวัสดุในการทำของเล่น(ส 5.1 ป.2/3)

มาตรฐาน ส 2.1
-เคารพและสามารถแสดงออกในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น(ส2.1ป.2/3)
-เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองได้โดยไม่มีอคติ
(ส 2.1 ป. 2/3)
-เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมการเล่นแต่ละพื้นถิ่น รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมการเล่นที่หลากหลาย(ส 2.1 ป. 2/3)
จุดเน้นที่1
-   มารยาทไทยพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ มีกริยาสุภาพอ่อนหวาน
(จุดเน้นที่1 1.1 .2/1)
-   แสดงออกถึงความเคารพ ช่วยเหลือเพื่อน คุณครู หรือบุคคลอื่นๆ ในโรงเรียน
(จุดเน้นที่1 1.1 ป.2/2)
จุดเน้นที่3
-   ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและหน้าที่ของตนเอง เช่น การแต่งกาย การเข้าแถว และการดูแลพื้นที่ของตนเองหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย
(จุดเน้นที่3 3.1 .2/6)
รู้หน้าที่ของตนเอง เป็นผู้นำและสมาชิกที่ดี มีรับผิดชอบต่อการทำงาน (จุดเน้นที่3 3.2ป.2/7)
มาตรฐาน ส 4.2
-เข้าใจ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันได้ (ส 4.2 . 3/3)
มาตรฐาน ส 4.3
-เข้าใจและสามารถยกตัวอย่างและอธิบายภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ของเล่นที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ (ส 4.3 . 2/2)

มาตรฐาน พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายพัฒนาการของร่างที่เหมาะสมกับของเล่นแต่ละประเภท (พ2.1 ป.2/3)มาตรฐาน พ 4.1
-สามารถระบุของเล่นพื้นบ้านและของเล่นสมัยนิยมที่มีผลดีต่อสุขภาพได้ (พ 4.1 ป.2/3)
มาตรฐาน พ 5.1
- สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุระหว่างการเล่นได้ (พ 5.1 ป. 2/1)

มาตรฐาน ศ 1.1
เข้าใจและสามารถวาดภาพระบายสีประกอบการสรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของของเล่นได้อย่างเหมาะสม
(ศ1.1 ป. 2/2)
-มีทักษะพื้นฐานในการใช้อุปกรณ์ในการปั้นดินน้ำมันเป็นของเล่นรูปสัตว์ ต่างๆอย่างเหาะสม(ศ1.1 ป. 2/4)
มาตรฐาน ศ 1.2
เข้าใจและสามารถระบุความงามและการออกแบบของเล่นต่างๆแล้วตกแต่งสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุพื้นถิ่น (ศ 1.2 ป.2/2)

มาตรฐาน ง 1.1
-ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำของเล่นพื้นบ้านและของเล่นสมัยนิยมได้อย่างเหมาะสมกับงาน (ง 1.1 . 2/2)
-ทำชิ้นงานของเล่นด้วยตนเองโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย (ง 1.1 ป.2/3)
มาตรฐาน ง 2.1
-สร้างของเล่นอย่างง่ายโดยการกำหนดเป้าหมายและการออกแบบการเล่นได้เหมาะสมและปลอดภัย(ง 2.1 .2/2)
- สามารถนำความรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างของเล่นได้อย่างถูกวิธี
(ง 2.1 .2/3)
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นและการเล่นผ่านของเล่น ด้วยวิธีการที่เหมาะสม (ง 2.1 ป. 2/4)
แหล่งที่มา
- ของเล่นจากธรรมชาติ
- ของเล่นจากการประดิษฐ์
มาตรฐาน ว 8.1
- เข้าใจและสามารถจัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างของเล่นจากธรรมชาติและของเล่นจากการประดิษฐ์ได้ (ว 8.1 .2/4)
- เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็น รวบรวมความรู้เกี่ยวกับของเล่นจากธรรมชาติและของเล่นจากการประดิษฐ์ได้ (ว 8.1 .2/6)
- สามารถนำเสนอและอธิบายผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวาจาและชิ้นงานได้
(ว 8.1 .2/8)

มาตรฐาน ส 5.2
-เข้าใจและสามารถอธิบายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตของเล่น ที่นับวันจะสูญเสียไปพร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันได้ (ส 5.2 .2/1)
-อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลที่มีผลต่อการเล่นและการประดิษฐ์ของเล่น
(ส 5.2 ป.2/3)
-เข้าใจและอธิบายผลกระทบจากการสร้างของเล่นโดยการประดิษฐ์และของเล่นจากธรรมชาติที่มีต่อโลกพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขได้ (ส 5.2 ป.2/4)


มาตรฐาน พ 2.1
-มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนในการเล่นและการทำงานร่วมกัน(พ 2.1 .3/2)
มาตรฐาน พ 5.1
- สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุระหว่างการเล่นได้ (พ 5.1 ป. 2/1)
จุดเน้นที่1
-   มารยาทไทยพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ มีกริยาสุภาพอ่อนหวาน
(จุดเน้นที่1 1.1 .2/1)
-   แสดงออกถึงความเคารพ ช่วยเหลือเพื่อน คุณครู หรือบุคคลอื่นๆ ในโรงเรียน
(จุดเน้นที่1 1.1 ป.2/2)
จุดเน้นที่3
-   ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและหน้าที่ของตนเอง เช่น การแต่งกาย การเข้าแถว และการดูแลพื้นที่ของตนเองหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย
(จุดเน้นที่3 3.1 .2/6)
รู้หน้าที่ของตนเอง เป็นผู้นำและสมาชิกที่ดี มีรับผิดชอบต่อการทำงาน (จุดเน้นที่3 3.2ป.2/7)

มาตรฐาน ส 4.2
-เข้าใจ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันได้ (ส 4.2 . 3/3)
มาตรฐาน ส 4.3
-เข้าใจและสามารถยกตัวอย่างและอธิบายภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ของเล่นที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ (ส 4.3 . 2/2)

มาตรฐาน พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายพัฒนาการของร่างที่เหมาะสมกับของเล่นแต่ละประเภท (พ2.1 ป.2/3)มาตรฐาน พ 4.1
-สามารถระบุของเล่นพื้นบ้านและของเล่นสมัยนิยมที่มีผลดีต่อสุขภาพได้ (พ 4.1 ป.2/3)
มาตรฐาน พ 5.1
- สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุระหว่างการเล่นได้ (พ 5.1 ป. 2/1)

มาตรฐาน ง 2.1
-สร้างของเล่นอย่างง่ายโดยการกำหนดเป้าหมายและการออกแบบโดยถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบจากธรรมชาติ (ง 2.1 .2/2)
- สามารถนำความรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างของเล่นได้อย่างถูกวิธี
(ง 2.1 .2/3)
- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์ของเล่นจากธรรมชาติได้ (ง 2.1 ป. 2/4)
มาตรฐาน ง 1.1
-ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำของเล่นพื้นบ้านและของเล่นสมัยนิยมได้อย่างเหมาะสมกับงาน (ง 1.1 . 2/2)
-ทำชิ้นงานของเล่นด้วยตนเองโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย (ง 1.1 ป.2/3)
มาตรฐาน ง 2.1
-สร้างของเล่นอย่างง่ายโดยการกำหนดเป้าหมายและการออกแบบการเล่นได้เหมาะสมและปลอดภัย(ง 2.1 .2/2)
- สามารถนำความรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างของเล่นได้อย่างถูกวิธี
(ง 2.1 .2/3)
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นและการเล่นผ่านของเล่น ด้วยวิธีการที่เหมาะสม (ง 2.1 ป. 2/4)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
การงานฯ
สรุปองค์ความรู้
-วิเคราะห์สรุปสิ่งที่อยากเรียนรู้
-วิเคราะห์สิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุง
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนรู้
( Mind Mappingหรือ การ์ตูนช่อง)
-นำเสนอการสิ่งที่ได้เรียนรู้
มาตรฐาน 8.1 
- ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามและหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคตผ่านการทำชิ้นงานแผนภาพความคิดและการแสดงแล้วนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนเองศึกษา(8.1 .2/1)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้จากสิ่งที่อยากเรียนรู้พร้อมทั้งระบุสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงในการเรียนรู้ได้  (8.1 .2/4-6)
- บันทึกและอธิบายผลการศึกษาค้นคว้า การตรวจสอบ โดยสรุปเป็นMind Mapping หรือคำอธิบาย แล้วนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านรูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม  (8.1 .2/7-8)
มาตรฐาน ส 1.1
ชื่นชมเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่นระหว่างการทำงานร่วมกัน
 ( 1.1 . 2/5)
มาตรฐาน ส 1.2
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
 ( 1.2 . 2/1)
มาตรฐาน ส2.1
- ยอมรับในความคิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้ 
(ส 2.1 . 2/3)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ อย่างไม่มีอคติ
 ( 2.1 . 2/4)
จุดเน้นที่1
มารยาทไทยพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ มีกริยาสุภาพอ่อนหวาน
(จุดเน้นที่1 1.1 ป.2/1)
จุดเน้นที่3
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและหน้าที่ของตนเอง เช่นการแต่งกาย การเข้าแถว และการดูแลพื้นที่ของตนเองหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย
(จุดเน้นที่3 3.1 ป.2/6)
รู้หน้าที่ของตนเอง เป็นผู้นำและสมาชิกที่ดี มีรับผิดชอบต่อการทำงาน (จุดเน้นที่3 3.2ป.2/7)
มาตรฐาน 4.1
-ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมการเล่นและของเล่นรวมทั้งพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงการเล่นและของเล่นที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน และอนาคต ( 4.1 . 3/1)
มาตรฐาน  4.2
เข้าใจและสามารถอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตและการเล่นของคนในชุมชน ( 4.2 . 2/1-2)
มาตรฐาน พ2.1
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการวางแผนสรุปการเรียนรู้ 
(พ 2.1 2/1)
- ให้เกียรติและเห็นความสำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเรียน การทำงาน รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้
(พ 2.1 . 3/2)
มาตรฐาน ศ 1.1
ใช้วัตถุดิบอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม
(ศ 1.1 ป.2/4)
-สามารถสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบภาพประกอบการ์ตูน นิทานเพื่อตกแต่งผลงานพร้อมทั้งนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้(ศ1.1 ป.2/1-7)
มาตรฐาน ศ 2.1
สามารถร้องเพลงประกอบการแสดงสรุปการเรียนรู้ พร้อมทั้งเคลื่อนไหวท่าทางได้เหมาะสมสอดคล้องกับเพลงที่ร้อง (ศ2.1 ป.3/5)
มาตรฐาน ศ 3.1
มีมารยาทในการเป็นผู้ชมและผู้แสดงที่เหมาะสม
(ศ 3.1 ป.2/5)
มาตรฐาน ง1.1
ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
 ( 1.1 2/3)
มาตรฐาน ง 2.1
มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
(ง 2.1 ป.2/4)
สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
การเรียนรู้บูรณาการ Problem based Learning (PBL)
หน่วยการเรียนรู้ “กล่องของเล่นวิเศษ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Quarter 3 /2558

สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ของเล่นสีสีสันหลากหลาย
- ต้นไผ่สามารถนำมาทำของเล่นได้
- ของเล่นเป็นสิ่งไม่มีชีวิต
- ของเล่นบางชนิดเคลื่อนที่เองได้ เพราะใช้ถ่าน
- ของเล่นบางชนิดมีโทษ และบางชนิดมีประโยชน์
- เราต้องเล่นของเล่นที่ตรงกับวัย
- เลโกต่อเป็นตึกได้
- เราสามารถทำของเล่นจากของเหลือใช้ได้
- พลาสติกเอาไปทำเป็นของเล่นได้
- ของเล่นบางชนิดยืดหยุ่นได้

-ทำไมของเล่นต่างๆทำให้เด็กๆสนใจ
-ทำไมของเล่นจึงมีราคาแพง
-ของเล่นมีกี่ชนิด
-ทำไม้เป็นของเล่นอะไรได้บ้าง
-ทำไมของเล่นแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
-ทำไมของเล่นบางชนิดจึงมีเสียงได้
-ใช้อะไรทำของเล่นได้บ้าง
-เราสามารถรู้ได้อย่างไรว่าของเล่นชนิดไหนมีโทษ
- ทำไมเลโกต้องมีปุ่ม
-ทำไมเด็กชอบของเล่น
-ของเล่นมีประโยชน์อะไรบ้าง
- ทำไมของเล่นบางชนิดร่อนได้ ร่อนอย่างไร
- ของเล่นไฟฟ้ามีอะไรบ้าง
เอาถุงเท้ามาทำตุ๊กตาได้อย่างไร
-ทำไมดินน้ำมันจึงนิ่มเวลาถูกแดด
- ทำไมดินน้ำมันบางชนิดราคาแพง
- เราจะสามารถทำของเล่นที่เคลื่อนที่ หรือขยับเองได้อย่างไร


ปฎิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Problem Based Learning  (PBL) 
หน่วย: " กล่องของเล่นวิเศษ "
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Week
Input
Process
Output
Outcome
1
26 – 30
ต.ค. 58
โจทย์ : สิ่งที่อยากเรียนรู้                                        
คำถาม
- กระดาษ 1 แผ่น สามารถทำของเล่นอะไรได้บ้าง
- นักเรียนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
- นักเรียนจะตั้งชื่อสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ว่าอย่างไร                 
เครื่องมือคิด      
-
Round Robin เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ประทับใจในช่วง วันหยุด
-
Card and Chart เขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้ พร้อมให้เหตุผลว่าเพราะอะไรจึงอยากเรียนรู้
-
Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
-
Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-
Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- กระดาษ
- คลิปการประดิษฐ์ของเล่น

กิจกรรม
- ประดิษฐ์จรวดกระดาษ
- ครูและนักเรียน สนทนาเกี่ยวกับการเล่นของเล่นที่ประทับใจ
- นักเรียนดูการ์ตูน "ทอย สตอรี่"
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและสรุปสิ่งที่ตนเองชอบ เพราะเหตุใด
- เลือกหน่วยการเรียนรู้
- ออกแบบและเขียนป้ายชื่อหน่วย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- เขียนสรุปสิ่งที่ตนเองชอบ พร้อมเหตุผล
- ร่วมกันตั้งชื่อโครงงานที่น่าสนใจ
- เขียน ป้ายชื่อหน่วย
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ตนเองชอบ พร้อมเหตุผล
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
Mind mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถพูดอธิบายพร้อมกับตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจและสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
 
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีการวางแผนในการประดิษฐ์ของเล่น
ทักษะการสื่อสาร
พูด/ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ตนเองประทับใจในวันหยุดที่ผ่านมาได้โดยผู้รับฟังสามารถเข้าใจ
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานเป็นกลุ่มได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
2 – 6
 พ.ย. 58
โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
- นักเรียนจะออกแบบแผนการเรียนรู้ใน Quarter อย่างไร
- นักเรียนรู้แล้วและอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ”ของเล่น”บ้าง
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ / ปฎิทินการเรียนรู้
-
 Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 
- หนังสือ 
- โทรศัพท์มือถือ
- ห้องสมุด   
- คลิปการประดิษฐ์ของเล่น             
กิจกรรม
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
- ดูคลิปเกี่ยวกับทำของเล่น
-  วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูและอภิปรายร่วมกัน
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
10 สัปดาห์
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูล
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้    
10 สัปดาห์
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
10 สัปดาห์
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ออกแบบปฏิทินได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานเป็นกลุ่มได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ

Week
Input
Process
Output
Outcome
3
9 – 13     พ.ย. 58
โจทย์ :
ของเล่นกระดาษ
คำถาม
- นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษให้มีคุณค่า มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากของเล่นกระดาษ
 เครื่องมือคิด
-
Flow Chart เกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่น
-
Round robinถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการเก็บรักษา
-
 Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 
- หนังสือ 
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด   
             
กิจกรรม
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากกระดาษผ่าน I PAD
-  วางแผนถึงอุปกรณ์และขั้นตอนที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นที่ตนเองสนใจในรูปแบบการเขียน
- ลงมือประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษที่ตนเองสนใจ
- ทดลองเล่น ของเล่นจากกระดาษที่ตนเองประดิษฐ์
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับของเล่นจากการะดาษ เช่น ประโยชน์ (วิทยาศาสตร์ ,กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่)ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนาของเล่นจากกระดาษนั้นอย่างไร
- สรุปขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์และโทษที่ได้จากของเล่นกระดาษ วิธีการดูแลรักษา ในรูปแบบของการ์ตูนช่อง และนำเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟังในชั้นเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากกระดาษ
- ขั้นตอนการประดิษฐ์
- อภิปรายถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการดูแลรักษา
- ประดิษฐ์ของเล่น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ขั้นตอนการประดิษฐ์
- ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
วางแผน ออกแบบการประดิษฐ์ของเล่น รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นจากกระดาษที่เหมาะสมกับตัวเองได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ออกแบบชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ


Week
Input
Process
Output
Outcome
4
16 – 20   พ.ย. 58
โจทย์ :
ไม้และวัสดุจากธรรมชาติ
คำถาม
- นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากไม้และวัสดุธรรมชาติให้มีคุณค่า มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากของเล่นจากไม้และวัสดุธรรมชาติ
เครื่องมือคิด
-
Flow Chart เกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่น
-
Round robinถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการเก็บรักษา
-
 Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 
- หนังสือ 
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด   
              
กิจกรรม
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากไม้และวัสดุจากธรรมชาติผ่าน I PAD
-  วางแผนถึงอุปกรณ์และขั้นตอนที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นที่ตนเองสนใจในรูปแบบการเขียน
- ลงมือประดิษฐ์ของเล่นจากไม้และวัสดุจากธรรมชาติที่ตนเองสนใจ
- ทดลองเล่น ของเล่นจากไม้และวัสดุจากธรรมชาติที่ตนเองประดิษฐ์
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับของเล่นจากไม้และวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ประโยชน์ (วิทยาศาสตร์ ,กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่)ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนาของเล่นจากไม้และวัสดุจากธรรมชาตินั้นอย่างไร
- สรุปขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์และโทษที่ได้จากของเล่นไม้และวัสดุจากธรรมชาติ วิธีการดูแลรักษา ในรูปแบบของการ์ตูนช่อง และนำเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟังในชั้นเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากกระดาษ
- ขั้นตอนการประดิษฐ์
- อภิปรายถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการดูแลรักษา
- ประดิษฐ์ของเล่น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ขั้นตอนการประดิษฐ์
- ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
วางแผน ออกแบบการประดิษฐ์ของเล่น รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นที่ทำจากไม้ที่เหมาะสมกับตัวเองได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ออกแบบชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายขั้นตอนการทำให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานเป็นกลุ่มได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


Week
Input
Process
Output
Outcome
5
23 – 27   พ.ย. 58

โจทย์ :
ผ้า
คำถาม
- นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากผ้าให้มีคุณค่า มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากของเล่นจากผ้า
เครื่องมือคิด
- Flow Chart เกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่น
-
Round robinถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการเก็บรักษา
-
 Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 
- หนังสือ 
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด   

กิจกรรม
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากผ้าผ่าน I PAD
-  วางแผนถึงอุปกรณ์และขั้นตอนที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นที่ตนเองสนใจในรูปแบบการเขียน
- ลงมือประดิษฐ์ของเล่นจากผ้าที่ตนเองสนใจ
- ทดลองเล่น ของเล่นจากผ้าที่ตนเองประดิษฐ์
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับของเล่นจากผ้า เช่น ประโยชน์ (วิทยาศาสตร์ ,กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่)ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนาของเล่นผ้านั้นอย่างไร
- สรุปขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์และโทษที่ได้จากของเล่นผ้า วิธีการดูแลรักษา ในรูปแบบของการ์ตูนช่อง และนำเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟังในชั้นเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากกระดาษ
- ขั้นตอนการประดิษฐ์
- อภิปรายถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการดูแลรักษา
- ประดิษฐ์ของเล่น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ขั้นตอนการประดิษฐ์
- ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
วางแผน ออกแบบการประดิษฐ์ของเล่น รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นที่ทำจากผ้าที่เหมาะสมกับตัวเองได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ออกแบบชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานเป็นกลุ่มได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
30 – 4
ธ.ค. 58
โจทย์ :
พลาสติก
คำถาม
- นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากพลาสติกให้มีคุณค่า มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากของเล่นจากพลาสติก
เครื่องมือคิด
-
Flow Chart เกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่น
-
Round robinถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการเก็บรักษา
-
 Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 
- หนังสือ 
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด   

กิจกรรม
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากพลาสติกผ่าน I PAD
-  วางแผนถึงอุปกรณ์และขั้นตอนที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นที่ตนเองสนใจในรูปแบบการเขียน
- ลงมือประดิษฐ์ของเล่นจากพลาสติกที่ตนเองสนใจ
- ทดลองเล่น ของเล่นจากพลาสติกที่ตนเองประดิษฐ์
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับของเล่นจากพลาสติก เช่น ประโยชน์ (วิทยาศาสตร์ ,กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่)ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนาของเล่นผ้านั้นอย่างไร
- สรุปขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์และโทษที่ได้จากของเล่นพลาสติก วิธีการดูแลรักษา ในรูปแบบของการ์ตูนช่อง และนำเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟังในชั้นเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากกระดาษ
- ขั้นตอนการประดิษฐ์
- อภิปรายถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการดูแลรักษา
- ประดิษฐ์ของเล่น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ขั้นตอนการประดิษฐ์
- ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
วางแผน ออกแบบการประดิษฐ์ของเล่น รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นที่ทำจากพลาสติกที่เหมาะสมกับตัวเองได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ออกแบบชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานเป็นกลุ่มได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
7 – 11
ธ.ค. 58
โจทย์ :
ปูนพลาสเตอร์
คำถาม
- นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากปูนพลาสเตอร์ให้มีคุณค่า มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากของเล่นจากปูนพลาสเตอร์
เครื่องมือคิด
-
Flow Chart เกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่น
-
Round robinถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการเก็บรักษา
-
 Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 
- หนังสือ 
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด   

กิจกรรม
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากปูปูนพลาสเตอร์ผ่าน I PAD
-  วางแผนถึงอุปกรณ์และขั้นตอนที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นที่ตนเองสนใจในรูปแบบการเขียน
- ลงมือประดิษฐ์ของเล่นจากปูนพลาสเตอร์ที่ตนเองสนใจ
- ทดลองเล่น ของเล่นจากปูนพลาสเตอร์ที่ตนเองประดิษฐ์
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับของเล่นจากปูนพลาสเตอร์ เช่น ประโยชน์ (วิทยาศาสตร์ ,กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่)ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนาของเล่นผ้านั้นอย่างไร
- สรุปขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์และโทษที่ได้จากของเล่นปูนพลาสเตอร์ วิธีการดูแลรักษา ในรูปแบบของการ์ตูนช่อง และนำเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟังในชั้นเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากกระดาษ
- ขั้นตอนการประดิษฐ์
- อภิปรายถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการดูแลรักษา
- ประดิษฐ์ของเล่น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ขั้นตอนการประดิษฐ์
- ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
วางแผน ออกแบบการประดิษฐ์ของเล่น รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นที่ทำจากปูนพลาสเตอร์เหมาะสมกับตัวเองได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ออกแบบชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานเป็นกลุ่มได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
14 – 18
ธ.ค. 58
โจทย์ :
ย้อนเวลาหาของเล่น
คำถาม
- นักเรียนคิดว่าในอดีตมีของเล่นอะไรบ้างที่เราไม่รู้จัก
- นักเรียนคิดว่าในแต่ละภาคมีการละเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้าง
เครื่องมือคิด
-
Round robinเกี่ยวกับข้อมูลการละเล่นของแต่ละภาค
- Brainstorms ระดมความคิดเกี่ยวกับข้อมูลการละเล่นของแต่ละภาค
-
 Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 
- หนังสือ 
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด   
- คลิปการประดิษฐ์ของเล่น              
กิจกรรม
- แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับการละเล่นของแต่ละภาค
- สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการละเล่น ในรูปแบบการเขียน
- นำเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่มให้เพื่อนๆและคุณครูร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการละเล่นในแต่ละภาค
- นำเสนอข้อมูล
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
-ข้อมูลเกี่ยวกับการละเล่นของแต่ละภาค
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายถึงการละเล่นของแต่ละภาคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ออกแบบชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานเป็นกลุ่มได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย 
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
21 – 25
ธ.ค. 58
โจทย์ :
การละเล่นของแต่ละภาค
คำถาม
- นักเรียนจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงอย่างไรให้ผู้อื่นเข้าใจ
เครื่องมือคิด
-
Round robinเกี่ยวกับข้อมูลการละเล่นของแต่ละภาค
- Brainstorms ระดมความคิดเกี่ยวกับการแสดงละคร
-
 Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 
- หนังสือ 
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด   
- คลิปการประดิษฐ์ของเล่น              
กิจกรรม
- นักเรียนออกแบบ Story broad การแสดง และบทบาทหน้าที่ในการทำงาน
- นักเรียนนำเสนอ
 Story broad บทบาทการแสดงให้คุณครูและเพื่อนๆในชั้นเรียนฟัง
- ซ้อมการแสดงของแต่ละกลุ่ม
- นำข้อมูลของแต่ละกลุ่มมานำเสนอผ่านการแสดงละคร
- อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ทำผ่านมาแล้ว มีปัญหาอะไร แล้วแก้ไขปัญหาอย่างไร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

                                
ภาระงาน
- นำเสนอข้อมูล
- แสดงละคร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ อย่างมีขั้นตอนและสร้างสรรค์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ออกแบบชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานเป็นกลุ่มได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

Week
Input
Process
Output
Outcome
10
28-31         ธ.ค. 58
โจทย์ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
คำถาม

- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้การประดิษฐ์เล่นของให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
- สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด
-
Blackboard Share ความคิดเห็นสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว กับสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่น
- ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
Quarter นี้ผ่านเครื่องมือ คิด Round Robin
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่านเครื่องมือ Mind Mapping
- Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ
A4
กิจกรรม
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด
Quarter 3
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
-  ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ /ประเมินตนเอง
-  จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter 3
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ชิ้นงาน
-
Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- นิทรรศการหนังสั้นและสื่อ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ : เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ

ทักษะชีวิต
-
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
-
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
-สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
-รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
-กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย