เป้าหมาย (Understanding Goal)

สามารถเลือกเล่นและออกแบบการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ของเล่นที่มีคุณค่าเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการ รวมทั้งดูแลรักษาของเล่นได้อย่างเหมาะสม

week3

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : วางแผน ออกแบบการประดิษฐ์ของเล่น รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นจากกระดาษที่เหมาะสมกับตัวเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
  3
   9 – 13   
 พ.ย. 58

โจทย์ :
ของเล่นกระดาษ
คำถาม
- นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษให้มีคุณค่า มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากของเล่นกระดาษ
 เครื่องมือคิด
-
Flow Chart เกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่น
-
Round robinถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการเก็บรักษา
-
 Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 
- หนังสือ 
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด   

จันทร์
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “ นักเรียนคิดว่าของเล่นจากกระดาษมีอะไรบ้าง มีขั้นตอนการประดิษฐ์อย่างไร ”
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
เชื่อม : นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษ
ใช้
: นักเรียนวางแผนถึงอุปกรณ์และขั้นตอนที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นที่ตนเองสนใจในรูปแบบการเขียน
                                      อังคาร
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด การประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษ นักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง “
เชื่อม : นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษให้มีคุณค่า มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอย่างไร
ใช้: นักเรียนลงมือประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษที่ตนเองสนใจ
- ทดลองเล่น ของเล่นจากกระดาษที่ตนเองประดิษฐ์   
                                       พุธ     
ชงนักเรียนเล่นของเล่นจากกระดาษที่ตนเองประดิษฐ์     
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับของเล่นจากการะดาษ เช่น ประโยชน์ (วิทยาศาสตร์ ,กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่)ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนาของเล่นจากกระดาษนั้นอย่างไร
                           พฤหัสบดี
ชง: ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
เชื่อม
: ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนาของเล่นจากกระดาษนั้นอย่างไร
ใช้
: นักเรียนเขียนปัญหาที่เกิดจากการเล่นของเล่น พร้อมกับวิธีแก้ปัญหา ในรูปแบบการเขียน   
                                      ศุกร์ 
ชง
: ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
เชื่อม
: ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “ นักเรียนสรุปขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์และโทษที่ได้จากของเล่นกระดาษ วิธีการดูแลรักษา ในรูปแบบของการ์ตูนช่อง
ใช้: นักเรียนสรุปงานในรูปแบบของการ์ตูนช่อง
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากกระดาษ
- ขั้นตอนการประดิษฐ์
- อภิปรายถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการดูแลรักษา
- ประดิษฐ์ของเล่น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ขั้นตอนการประดิษฐ์
- ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
วางแผน ออกแบบการประดิษฐ์ของเล่น รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นจากกระดาษที่เหมาะสมกับตัวเองได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ออกแบบชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำให้ครูและเพื่อนฟังได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเรียนรู้สาระ เนื้อหาตามที่วางแผนไว้ซึ่งเป็นการออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษ ผ่านโจทย์ "ของเล่นจากกล่องลัง" ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนจะออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษไม่ใช้แล้ว ให้มีประโยชน์เหมาะสมกับตนเองและผู้อื่นอย่างไร" นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม เล์อกกลุ่มโดยการจับฉลากและแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและออกแบบของเล่นจากกระดาษ ซึ่งกระดาษที่ใช้หลักเป็นกล่องรัง นักเรียนสามารถช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากกล่องลังพร้อมทั้งนำเสนอ สาธิตการเล่น เล่าถึงกระบวนการทำงาน และขั้นตอนการทำของเล่นของตนเอง รวมทั้งประโยชน์ที่ได้จากการเล่นของเล่นที่สร้างสรรค์เองได้ เช่น กลุ่มของเล่น "รางลูกวิ่ง" พี่ๆเสนอว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องของแรงโน้มถ่วงถ้าลูกแก้วหลบหลุมไม่ได้มันก็จะตกออกจากราง ,เรียนรู้เรื่องการไหล สิ่งของจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ , เรียนรู้เรื่องน้ำหนัก ถ้าลูกวิ่งเบามันจะไหลช้า ต้องเป็นลูกแก้วมันจะไหลเร็วเพราะหนัก ...กลุ่มของเล่น"หุ่นยนต์" เรียนรู้เรื่องเสียงสะท้อน เสียงก้อง เวลาพูดใส่ท่อที่ทำไว้บนตัวหุ่นเสียงจะก้องและดัง เรียนรู้เรื่องการมอง มองจากท่อที่ทำจะเห็นเป็นภาพเหมือนถ่ายภาพ เป็นต้น นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ทดลองเล่นและนำเสนอ ถ่ายทอดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการทำกิจกรรม

    ตอบลบ