เป้าหมาย (Understanding Goal)

สามารถเลือกเล่นและออกแบบการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ของเล่นที่มีคุณค่าเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการ รวมทั้งดูแลรักษาของเล่นได้อย่างเหมาะสม

week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจสมบัติของวัสดุธรรมชาติ สามารถนำมาใช้ในการทำของเล่นได้เหมาะสม รวมทั้งสามารถ วางแผน ออกแบบประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นที่ทำจากไม้และวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับตัวเองและผู้อื่น

Week
Input
Process
Output
Outcome

5
23 – 27
พ.ย. 58
โจทย์ : 
ไม้และวัสดุจากธรรมชาติ (ต่อ)
คำถาม
- นักเรียนจะสามารถออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นจากไม้และวัสดุธรรมชาติให้มีคุณค่า มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากของเล่นจากไม้และวัสดุธรรมชาติ
เครื่องมือคิด
-
  Chart เกี่ยวกับขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
-
 Round robin ขั้นตอนการประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการเก็บรักษา 
-Show and Share ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
-
  Wall Thinking ชาร์ตของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
-ชักเย่อความคิด “ของเล่นธรรมชาติ ดีกว่าของเล่นสมัยใหม่”
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 - หนังสือ 
อินเตอร์เน็ต
ห้องสมุด    
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ผู้ปกครองอาสา
              
วันจันทร์
ชง :
ครูนำไม้ไผ่มาให้นักเรียนสังเกตศึกษา “นักเรียนเห็นอะไร สิ่งที่นักเรียนเห็นนี้จะนำไปทำของเล่นอะไรได้บ้าง”
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากไม้ไผ่ และวัสดุจากธรรมชาติ สรุปสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าเป็นชาร์ตความรู้
เชื่อม :
- นักเรียนนำเสนอ สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ /และของเล่นจากไม้ไผ่ พร้อมทั้งเสนอแนะของเล่นอื่นๆจากไม้และวัสดุธรรมชาติหลากหลาย
***เตรียมไม้ไผ่สำหรับทำขาโถกเถก
วันอังคาร
ชง :
- ครูให้นักเรียนสังเกตและทอลองเล่นขาโถกเถก “นักเรียนจะทำของเล่น ขาโถกเถกที่เหมาะสมกับตนเองอย่างไร”
-นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการทำขาโถกเถกจากผู้ปกครองอาสา พร้อมทั้งวางแผนการทำขาโถกเถก
-นักเรียนทำของเล่นขาโถกเถกที่เหมาะสมกับตนเอง ทดลองเล่น
เชื่อม:
-นักเรียน ครู ผู้ปกครอง สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำขาโถกเถก เช่น ประโยชน์ (วิทยาศาสตร์ ,กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่)ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนาของเล่นจากไม้และวัสดุจากธรรมชาตินั้นอย่างไร
ใช้ :
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน แต่ละกลุ่มสรุปขั้นตอนการทำขาโถกเถกเป็นชาร์ตความรู้
วันพุธ
ชง:
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นอกจากขาโถกเถกแล้ว นักเรียนสามารถนำวัสดุธรรมชาติมาทำเป็นของเล่นอะไรได้อีกบ้าง”
-นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทำของเล่น “กำหมุน ใบพัดไม้ไผ่ ลูกข่างไม้ไผ่ ฯลฯ
เชื่อม:
นักเรียนและครูสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ (ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น ผล ฯลฯ) สรุปผ่านการวาดภาพสื่อความหมาย
วันศุกร์
ชง :
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร รู้สึกอย่างไร จะสามารถนำไปใช้กับตนเองด้านอื่นๆได้อย่างไรบ้าง”
เชื่อม :
นักเรียนชักเย่อความคิด “ของเล่นธรรมชาติดีกว่าของเล่นสมัยใหม่”
ใช้:
นักเรียนสนทนา ทบทวน แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ เรื่องที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นที่ทำจากไม้ไผ่ และวัสดุธรรมชาติ
- ศึกษาค้นคว้า ทดลองทำของเล่นจากไม้ไผ่ (ขาโถกเถก กำหมุน ใบพัดไม้ไผ่)
- วิเคราะห์ สนทนาแลกเปลี่ยนประดิษฐ์ การเล่น ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น วิธีการดูแลรักษาของเล่น
- ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชาร์ตของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
ภาพวาดของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ

-ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ (ขาโถกเถก กำหมุน ใบพัดไม้ไผ่)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจสมบัติของวัสดุธรรมชาติ สามารถนำมาใช้ในการทำของเล่นได้เหมาะสมรวมทั้งวางแผน ออกแบบการประดิษฐ์ของเล่น รู้ถึงคุณค่าของของเล่น วิธีเก็บรักษาและเลือกเล่นของเล่นที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับตัวเองและผู้อื่น
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเราที่สามารถนำมาทำเป็นของเล่นอย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (ทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ)
สร้างทางเลือกในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำของเล่น เพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารได้เหมาะสมกับตนเอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สรุปสิ่งที่เรียนรู้ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
ออกแบบภาพวาดและรูปแบบของชาร์ตความรู้ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ  เพื่อการสรุปงานได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ ด้วยวิธีการที่หลากหลายจากการสำรวจและการค้นคว้าเพื่อวางแผนการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการนำเสนอ การอธิบาย การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลน่าสนใจ และเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- กล้าคิดกล้าทำและมีความสร้างสรรค์เรียนรู้
มีความพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองจนสำเร็จ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย

ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. กิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์นี้นักเรียนทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ ซึงมีผู้ปกอาสามาช่วยแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปกครองพานักเรียนสานปลาตะเพียนและนกจากใบตาล ใบมะพร้าว นักเรียนสนุกสนานและกระตือรือร้นอยากเรียนรู้อยากทำด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนเรียนรู้การสานแล้ววันต่อมาครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับของเล่นจากธรรมชาติเพิ่มเติม นักเรียนบางคนรู้จักของเล่นหลากหลายสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้ บางคนไม่ค่อยรู้จักก็ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ นักเรียนอยากทำของเล่นกำหมุน ใบพัดไม้ไผ่ และขาโถกเถก นักเรียนเตรียมไม้ไผ่มาจากบ้านและนำมาทำที่โรงเรียนบางคนผู้ปกครองช่วยแนะนำและเจาะไม้มาให้นักเรียนมัดเอง บางคนตัดไผ่ที่มีแขนงมาเลยซึ่งโจทย์ที่พี่ๆได้คือ ทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติที่มีประโยชน์ปละเหมาะสมกับตนเอ เมื่อทำเสร็จแล้วเราจึงนำมาเล่น พี่ๆป.2 สนุกกับการเล่นขาโถกเถกมาก ช่วงเวลาที่พัก ช่วงเช้า หรือเย็นจะพยายามนำไปฝึกเล่นฝึกเดินให้สามารถเดินได้คล่องและไกลมากขึ้น พี่ออมสิน: ครูครับเราต้องทรงตัวดีๆผมเดินได้21 ก้าวแล้วครับ , พี่อิม: ครูขาเดินยากมากเลยค่ะแต่สนุกมากเลยค่ะเราต้องฝึกการทรงตัวหนูยืนได้5 วินาทีเดินได้3 ก้าวแล้วค่ะ, พี่หยิน: ครูขาหนูเอาขาโถกเถกไปฝึกเดินเวลาพักได้ไหมคะ หนูเริ่มทรงตัวได้ดีขึ้นแล้วค่ะ พี่เมฆ: ครูผมเอาใบพัดไปเหลานะครับผมรู้วิธีเหลาแล้ว ผมจะเหลาเองเป็นต้น เมื่อนักเรียนเรียนรู้การทำและการเล่นแล้วครูจึงให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการเล่นซึ่งนักเรียน แล้วสรุปเป็นชาร์ตความรู้พี่ๆแลกเปลี่ยนและสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของของเล่นเช่นทำให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อหาได้ง่าย ได้เรียนรู้การออกแบบ ได้ฝึกการประดิษฐ์ด้วยตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้รู้จักต้นไม้เยอะรู้ว่าอะไรเอามาทำของเล่นได้ ได้ฝึกกล้ามเนื้อ ได้ฝึกทรงตัว ถ้าของเล่นพังก็ย่อยสลายเองได้ ได้เล่นกับเพื่อน เป็นต้น

    ตอบลบ