เป้าหมาย (Understanding Goal)

สามารถเลือกเล่นและออกแบบการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ของเล่นที่มีคุณค่าเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการ รวมทั้งดูแลรักษาของเล่นได้อย่างเหมาะสม

week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอด สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ “กล่องของเล่นวิเศษ” ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมของการเล่นที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

*** หมายเหตุ : 

เนื่องจากสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรม "บุญคูณลาน" นักเรียนจึงเรียนผู้ผ่านวิถีพื้นถิ่น กิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้จึงเป็นกิจกรรมที่พี่ๆได้สรุปในสัปดาห์ผ่านมา (สัปดาห์ที่ 9)


Week
Input
Process
Output
Outcome

1028-29
ธ.ค.
58


โจทย์ :
ประเมินตนเอง
คำถาม :
  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
-นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และต้องพัฒนาเรื่องใดบ้างในการเรียนรู้ “กล่องของเล่นวิเศษ”
เครื่องมือคิด :
-Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter นี้
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับองค์ความรู้ รูปแบบที่จะนำไปเผยแพร่ใน Quarter นี้
- Card & Chart  สิ่งที่ดีแล้ว - สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- Show and Share นำเสนอ สรุปองค์ความรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- Wall Thinking ผลงานการสรุปองค์ความรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศนานห้องเรียน (นิทรรศการของเล่น)
วันจันทร์ 
ชง :
  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้” สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นั้นเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร นักเรียนจะนำไปใช้กับตนเองอย่างไร
-นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ ประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในครั้งต่อๆไป
เชื่อม :
-นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ตนเองจะนำไปปรับใช้
-นักเรียนร่วมแสดงการคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน และการนำเสนอก่อนการนำเสนอจริง
วันอังคาร 
ชง:
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และต้องพัฒนาเรื่องใดบ้างในการเรียนรู้ “กล่องของเล่นวิเศษ”
เชื่อม :
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอ การเรียนรู้ ความสำเร็จของการเรียนรู้และการเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้ : 
นักเรียนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้

ชิ้นงาน :
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- นิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอด สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ “กล่องของเล่นวิเศษ” ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมของการเล่นที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเรากับการเล่นอย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (วางแผนสรุปองค์ความรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้)
สร้างทางเลือกในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สรุปองค์ความรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
ออกแบบภาพวาดและรูปแบบของชาร์ตสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา และของเล่นกับการเล่นเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการสรุปองค์ความรู้
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งทีเรียนรู้แล้วนำมาประมวล สรุป เผยแพร่ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการออกแบบและสรุปองค์ความรู้
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการนำเสนอ การอธิบาย การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลน่าสนใจ และเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- กล้าคิดกล้าทำและมีความสร้างสรรค์เรียนรู้
มีความพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองจนสำเร็จ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย


ตัวอย่างกิจกรรม
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้นักเรียนเรียนรู้วิถีชุมชนร่วมกับผู้ปกครองเป็นกิจกรรมบุญคูณลาน ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระวิชาหลัก นักเรียนได้สะสางงานที่ค้าง สรุปประมวลองค์ความรู้และร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครอง ห่อข้าวต้มเตรียมทำบุญ ช่วยจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ รวมทั้งรับงาน รับการบ้านในช่วงวันหยุดเพื่อกลับไปทำที่บ้าน

    ตอบลบ